Privacy Statement

Privacyreglement Ondernemersvereniging Gooise Meren

In dit Privacyreglement gebruikt Ondernemersvereniging Gooise Meren een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Ondernemersvereniging Gooise Meren registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Ondernemersvereniging Gooise Meren mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Ondernemersvereniging Gooise Meren de plicht om haar klanten en deelnemers:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Ondernemersvereniging Gooise Meren worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Ondernemersvereniging Gooise Meren vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Ondernemersvereniging Gooise Meren in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Ondernemersvereniging Gooise Meren expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Ondernemersvereniging Gooise Meren gebruikt en het doel van het gebruik

Ondernemersvereniging Gooise Meren verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

• klant of deelnemer wordt of bent van Ondernemersvereniging Gooise Meren;

• een zakelijke relatie bent van Ondernemersvereniging Gooise Meren;

• de website bezoekt.

Ondernemersvereniging Gooise Meren verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres als u klant of deelnemer bent van Ondernemersvereniging Gooise Meren.

Deze gegevens stellen Ondernemersvereniging Gooise Meren in staat om:

• de overeenkomst die klanten en/of deelnemers met Ondernemersvereniging Gooise Meren sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• de dienstverlening te kunnen leveren;

• klanten, deelnemers of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Cookies

Ondernemersvereniging Gooise Meren plaatst cookies in de browser van klanten en/of deelnemers en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen mij in staat om:

• te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;

• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;

• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;

• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Ondernemersvereniging Gooise Meren bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Ondernemersvereniging Gooise Meren verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Ondernemersvereniging Gooise Meren, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Ondernemersvereniging Gooise Meren met u heeft gesloten;

• u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid)

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Ondernemersvereniging Gooise Meren verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Ondernemersvereniging Gooise Meren worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Ondernemersvereniging Gooise Meren beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Ondernemersvereniging Gooise Meren om in te loggen in het digitale systeem;

• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Ondernemersvereniging Gooise Meren ten aanzien van alle aan Ondernemersvereniging Gooise Meren verstrekte persoonsgegevens;

• technische maatregelen door Ondernemersvereniging Gooise Meren overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Ondernemersvereniging Gooise Meren hanteert een termijn van 6 maanden na start van de campagne Best of Bussum. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ondernemersvereniging Gooise Meren zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 

• Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

• Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

• Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

• Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@bestofbussum.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Ondernemersvereniging Gooise Meren.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Ondernemersvereniging Gooise Meren en probeert Ondernemersvereniging Gooise Meren er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met Ondernemersvereniging Gooise Meren opnemen.

Uiteraard zal Ondernemersvereniging Gooise Meren ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Ondernemersvereniging Gooise Meren.

Privacyreglement Ondernemersvereniging Gooise Meren versie mei 2020